Algemene voorwaarden

V31 20-04-2023 | 13:24:36

Algemene voorwaarden Website servicebuurtaed.nl

ServiceBuurtAED is een initiatief van ProCardio, de Nederlandse Hartstichting en Philips. Iedereen die in het bezit is van een BuurtAED en waarvan de huidige service- en onderhoudsovereenkomst (bijna) afloopt krijgt de kans om geld in te zamelen voor een verlenging van deze overeenkomst.


Op alle acties en donaties via servicebuurtaed.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


Artikel 1   Definities

Actie: de inzamelingsactie die de initiatiefnemer start via de Website met als doel het verlengen van de huidige service- en onderhoudsovereenkomst


Algemene voorwaarden
: deze algemene voorwaarden

Servicebuurtaed: het initiatief van ProCardio waarbij BuurtAED beheerders/ eigenaren de mogelijkheid krijgen om geld in te zamelen voor het verlengen van de huidige service- en onderhoudsovereenkomst.


Donateur
: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan een actie


Initiatiefnemer:
de persoon of rechtspersoon die een actie start


Kentaa
: Kentaa B.V., gevestigd te Arnhem, beheerder van het crowdfundingsplatform (exclusief de betaalfunctie) dat gebruikt wordt voor servicebuurtaed.nl


ProCardio:
ProCardio B.V., gevestigd te Eemnes, initiatiefnemer van het crowdfundingsplatform en leverancier van de service- en onderhoudsovereenkomst en bijbehorende diensten.


Doelbedrag:
het bedrag dat ingezameld dient te worden om de service- en onderhoudsovereenkomst te verlengen.


Website
: www.servicebuurtaed.nl

 
Artikel 2   Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van een Actie, waaronder het aanmaken van de Actie, de promotie en donaties. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de Initiatiefnemer of Donateur en anderzijds ProCardio.
 • ProCardio kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Initiatiefnemer of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na die publicatie.


Artikel 3   Initiatief en promotie Actie

 • Deze Initiatiefnemer kan op de Website een Actie starten waaraan Donateurs kunnen bijdragen.
 • De Website mag uitsluitend gebruikt worden om geld in te zamelen voor het verlengen van het servicepakket.
 • De Initiatiefnemer zal de instructies van ProCardio ten aanzien van een Actie zo veel mogelijk opvolgen.
 • Voor het aanmaken van een Actie is een account nodig. De door de Initiatiefnemer opgegeven gegevens worden gebruikt om met hem te communiceren en ervoor te zorgen dat de huidige serviceovereenkomst verlengd kan worden. Ook worden bepaalde gegevens opgenomen op de actiepagina. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers en de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden is te vinden in het Privacy Statement op de Website.
 • De Initiatiefnemer is verplicht om juiste gegevens te verstrekken.
 • Het gebruik van het account is persoonsgebonden. De Initiatiefnemer dient zijn wachtwoord geheim te houden. Een overdracht van of wijziging in het account kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ProCardio.
 • De Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de promotie van de Actie en het werven van Donateurs. De Website biedt hiervoor enkele hulpmiddelen, zoals de mogelijkheid om teksten en foto’s bij een actie te plaatsen, het delen van de actie op sociale media en het op de hoogte houden van geïnteresseerden per mail.


Artikel 4   Doelbedrag en donaties

 • De serviceovereenkomst kan pas verlengd worden nadat het benodigde Doelbedrag is behaald. Het toepasselijke Doelbedrag staat op de Website vermeld. Het toepasselijke Doelbedrag en het restant dat met behulp van Donateurs moet worden ingezameld, wordt onmiddellijk zichtbaar op de actiepagina.
 • De Initiatiefnemer heeft maximaal 30 dagen de tijd om het Doelbedrag in te zamelen. In overleg met de Initiatiefnemer is het mogelijk om de duur van de Actie met maximaal twee keer 15 dagen te verlengen.
 • Bij het behalen van het Doelbedrag, zorgt Kentaa voor betaling van het bedrag aan ProCardio. ProCardio zal de serviceovereenkomst verlengen en hiervan een bevestiging sturen naar de Initiatiefnemer.
 • Indien het Doelbedrag niet binnen de termijn wordt behaald, wordt het bedrag na afloop van de termijn teruggestort aan de Donateurs.
 • Wanneer het Doelbedrag wordt overschreden, wordt de Actie afgerond. Een overschot, bijvoorbeeld omdat de laatste donatie groter is dan het restant tot het behalen van het Doelbedrag, wordt terugbetaald aan de desbetreffende Donateur.
 • Geen van de betrokken partijen kan een garantie afgeven dat het doen van een donatie uiteindelijk zal leiden tot het verlengen van de serviceovereenkomst. Pas als het Doelbedrag volledig behaald is en ProCardio dit heeft bevestigd, zal de serviceovereenkomst worden verlengd.


Artikel 5   Verlenging serviceovereenkomst en onderhoud AED

 • De Initiatiefnemer gaat bij het starten van de Actie akkoord met verlenging van de serviceovereenkomst, onder de ontbindende voorwaarde dat binnen de eventuele termijn zoals hiervoor beschreven het Doelbedrag wordt behaald. Op de overeenkomst tussen de Initiatiefnemer en ProCardio zijn de algemene voorwaarden en serviceovereenkomst van ProCardio van toepassing.
 • Na het behalen van het Doelbedrag verlengt ProCardio de huidige serviceovereenkomst.
 • De serviceovereenkomst wordt verlengd met 5 jaar.
 • De Initiatiefnemer heeft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis kunnen nemen van deze Voorwaarden en deze geaccepteerd. De overeenkomst tussen Initiatiefnemer en ProCardio, en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten, kunnen door Initiatiefnemer alleen worden overgedragen aan derden, met schriftelijke toestemming van ProCardio. Ook kan Gebruiker verlangen dat Initiatiefnemer, indien deze de overeenkomst wenst over te dragen of op naam van een derde te stellen, bepaalde overdrachtsformulieren invult en/of ondertekent. In alle gevallen is en blijft daarbij relevant dat de AED beschikbaar dient te zijn en blijven voor de buurt.


Artikel 6   Rechten

 • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot ServiceBuurtAED, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij ProCardio of haar licentiegevers.
 • De Initiatiefnemer (en waar mogelijk de Donateur) mag via de Website geen teksten en afbeeldingen gebruiken of andere handelingen verrichten die inbreuk maken op de rechten (van intellectuele eigendom) van derden of waarin de persoonsgegevens van derden (zoals namen, gegevens over hun gezondheid of afbeeldingen waarop zij herkenbaar zijn) gebruikt worden zonder hun toestemming of andere rechtvaardigingsgrond onder de toepasselijke privacyregelgeving. Initiatiefnemer vrijwaart ProCardio tegen enige aanspraak van een derde op een intellectueel eigendomsrecht of inbreuk op de privacy in verband met de Actie, waaronder in het bijzonder begrepen enige claim wegens het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde foto’s en teksten op de actiepagina.
 • Indien en voor zover de Initiatiefnemer zelf over intellectuele eigendomsrechten op geplaatste afbeeldingen en/of teksten beschikt, verstrekt hij door het beschikbaar stellen en/of uploaden van dergelijke content automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie aan ProCardio om deze openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van ServiceBuurtAED.

 
Artikel 7   Melding van misbruik of onrechtmatig handelen

 • In geval van een vermoeden van misbruik van een account, van een Actie of van donaties, of andere onrechtmatige handelingen in verband met ServiceBuurtAED, dient de Initiatiefnemer of Donateur dit zo spoedig mogelijk aan ProCardio te melden door een e-mail te sturen naar info@procardio.nl.
 • Het staat ProCardio vrij om in geval van een vermoeden van misbruik, onrechtmatig handelen of handelen in strijd met deze voorwaarden, zulks naar eigen inzicht, haar dienstverlening (tijdelijk) te staken, waaronder door het opheffen van een account, het tussentijds beëindigen van een Actie en het laten terugbetalen van donaties.

 
Artikel 8   Aansprakelijkheid

 • Met ServiceBuurtAED wenst ProCardio dat zoveel mogelijk AED’s in onderhoud blijven waardoor de inzetbaarheid van de beschikbare AED’s in de buurten gegarandeerd blijft. ProCardio brengt geen kosten in rekening voor het beschikbaar maken van de Website, het voeren van Acties of voor donaties.
 • Mede gelet op de aard en het karakter van de Website en de Actie, is enige aansprakelijkheid van ProCardio in verband met het gebruik van de Website of Deelneming aan de Actie, te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de Deelneming. Aansprakelijkheid van ProCardio voor indirecte schade of gevolgschade is te allen tijde uitgesloten. Dit behoudens opzet of grove nalatigheid aan de kant van ProCardio.


Artikel 9   Overig

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.
 • Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met info@procardio.nl, per telefoon via 035 33 33 510 of per post: Vlierberg 4-5B, 3755 BS Eemnes.
 • ProCardio BV staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 08190270.